Temat szkolenia: Kierunki zmian w KPC. Nowe obowiązki pełnomocników procesowych. Blockchain i jego wpływ na prawo.

Termin: 28.03 - 31.03.2019
Miejsce: Hotel Mercure Kasprowy ul. Szymaszkowa, 34-500 Zakopane
Wykładowcy: Prof. UO dr hab. Dariusz Szostek – Uniwersytet Opolski, SSO Grzegorz Karaś – Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Brak miejsc


Uwaga:
uprzejmie informujemy, że warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz podpisanie: 1) zgody na przetwarzanie danych, 2) oświaczenia o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych. Podpisany dokument prosimy o dostarczenie do organizatora szkolenia w dniu rozpoczęcia się wykładów.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgoda na przetwarzanie danych i oświaczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych

Szkolenie adresowane jest do radców prawnych i jest realizacją  Uchwały Nr 103/IX/2015 KRRP z dnia 11 grudnia 2015 r. / z późniejszymi zmianami/w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.
Szkolenie obejmuje 18 godzin szkoleniowych i daje 36 punktów liczone do obowiązku doskonalenia zawodowego.
Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 650 zł.
Koszt uczestnictwa obejmuje szkolenie, zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych oraz wyżywienie od kolacji w dniu 28.03.2019 r. do śniadania w dniu 31.03.2019 r.

Liczba miejsc ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

W szkoleniu mogą brać udział tylko radcowie prawni.

Zgłoszenia
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone w formie pisemnej na obowiązującym formularzu karty zgłoszeniowej
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
Zgłoszenia prosimy kierować elektronicznie w aktualnie obowiązującym systemie.
 
Wpłaty
Wymagany tytuł  wpłaty: Zakopane-Kasprowy 28-31.03.2019 Imię Nazwisko uczestnika.
Wpłaty na konto Centrum Szkolenia Ustawicznego:
Krajowa Rada Radców Prawnych 66114010100000537023001005

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.
Kontakt telefoniczny: 22 319 56 10; 22 622 02 18 lub mailowy: centrum.szkolenia@kirp.pl;1. Geneza, zakres i cel zmian postępowania cywilnego.
 
2. Zmiany w zakresie kosztów sądowych.
a) Nowe stawki opłat sądowych.
b) Opłaty stosunkowe.
c) Opłaty częściowe.
d) Opłaty za uzasadnienia orzeczenia.
e) Opłaty kancelaryjne.
f) Opłata od rozszerzonego powództwa.
g) Zwolnienie od kosztów sądowych.
h) Odsetki od kosztów procesu.
i) Obciążenie kosztami strony utrudniającej postępowanie.
 
3. Zmiany w zakresie właściwości rzeczowej i miejscowej sądów.
 
4. Badanie właściwości przez sąd z urzędu.
 
5. Zmiany w zakresie składu sądu.
 
6. Przesłanki wyłączenia sędziego. 
 
7. Zmiana kompetencji referendarzy sądowych.
 
8. Czynności poprzedzające rozprawę.
a) Określenie faktów bezspornych i zaprzeczanych.
b) Określenie podstawy faktycznej i podstawy prawnej pozwu.
 
9. Postępowanie przygotowawcze.
a) Cel wprowadzenia postepowania przygotowawczego.
b) Przebieg postępowania przygotowawczego.
c) Plan rozprawy.
d) Zmiana planu rozprawy.
 
10. Komunikacja sądu ze stronami (wskazówki i pouczenia).
a) Skutki braku pouczenia strony.
b) Możliwość informowania stron o przewidywanym rozstrzygnięciu.
c) Uprzedzenie stron o możliwości wydania orzeczenia na innej niż wskazana przez powoda podstawie prawnej.
 
11. Wzajemne doręczanie pism przez pełnomocników w toku procesu.
 
12. Postępowanie zabezpieczające.
a) Postępowanie w przedmiocie zabezpieczenia.
b) Doręczanie postępowania w przedmiocie zabezpieczenia.
c) Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu.
d) Następstwo hipotek uzyskanych na podstawie zabezpieczenia i prawomocnego rozstrzygnięcia.
 
13. Pozew wzajemny i zarzut potrącenia.
 
14. Interwencja uboczna.
 
15. Rejestracja posiedzenia przez strony postępowania.
 
16. Zmiany w postępowaniu dowodowym.
a) Zasady zgłaszania wniosków dowodowych
b) Treść postanowień dowodowych.
c) Fakty powszechnie znane i informacje publicznie dostępne.
d) Fakty znane sądowi z urzędu.
e) Przesłuchanie świadków obłożnie chorych.
f) Zeznania świadków na piśmie. 
g) Pisemne „wysłuchanie” stron.
h) Opinie biegłych przeprowadzone w innych postępowaniach.
 
17. Zgłaszanie zastrzeżeń do protokołu – zmiany terminu ich zgłaszania.
 
18. Prekluzja dowodowa.
 
19. Przeciwdziałanie nadużywaniu prawa procesowego.
a) Pozew pozorny - pismo nie zawierające żądania rozpoznania sprawy sądowej.
b) Pozew oczywiście bezzasadny.
c) Szereg zażaleń w tym samym lub zbliżonym przedmiocie.
d) Szereg wniosków o wyłączenie sędziego.
e) Szereg wniosków o sprostowanie, uzupełnienie lub wykładnię wyroku. 
 
20. Postanowienia wpadkowe wydawane w toku procesu.
a) Wydawanie postanowień wpadkowych na posiedzeniach niejawnych.
b) Uzasadnianie postanowień wpadkowych.
 
21. Nowe zasady ogłaszania i uzasadniania wyroków.
a) Ogłaszanie wyroków „do pustej sali”.
b) Odroczenie publikacji wyroku.
c) Zasady zgłaszania wniosku o uzasadnienie wyroku.
 
22. Postępowanie apelacyjne.
a) Wniesienie apelacji.
b) Zarzuty apelacyjne.
c) Rozpoznanie apelacji przez sąd odwoławczy.
 
23. Postępowanie zażaleniowe.
a) Zmiana koncepcji dewolutywności zażaleń.
b) Zakres zażaleń rozpoznawanych przez sąd wyższej instancji.
c) Rozpoznanie zażalenia przez sąd.
 
24. Usprawnienie postępowania cywilnego.
a) Rejestracja posiedzeń przez strony postępowania.
b) Publiczna dostępność posiedzeń sądu.
c) Zmiany w stosowaniu formularzy.
d) Postępowanie pojednawcze.
e) Doręczanie postanowień klauzulowych.
 
25. Postępowanie uproszczone.
 
26. Postępowanie nakazowe i upominawcze.
 
27. Elektroniczne postępowanie upominawcze.
 
28. Postępowanie w sprawach gospodarczych.
a) Pojęcie sprawy gospodarczej.
b) Postępowanie gospodarcze.
c) Rozpoznanie sprawy gospodarczych z pominięciem przepisów o postępowaniu gospodarczym.
d) Prekluzja dowodowa w postępowaniu gospodarczym.
e) Zgłaszanie nowych żądań.
f) Zakaz powództwa wzajemnego w postępowaniu gospodarczym.
g) Umowa dowodowa.
h) Skutki zaniechania próby mediacyjnej.
 
Blockchian i jego zastosowanie w prawie
 
1. Blockchain i DLT w gospodarce cyfrowej 
a. Blockchain nowa gospodarka cyfrowa ? 
b. Trendy gospodarki cyfrowej
c. Lex electronica ? 
 
2. Blockchain podstawowe pojęcia
a. DLT definicja 
b. DLT a dokument
c. Blockchain definicja
d. Blok 
e. Konsensus
f. Jak to działa
g. Podział blockchain
 
3. Blockchain w finansach
a. Blockchain w instytucjach finansowych
b. Bitcoin i jak w nim działa blockchain
c. Blockchain bitcoina – problemy prawne
d. Licencja
e. Umowy w ramach bitcoin
f. Mining contracts
g. Dokonanie dyspozycji bitcoinem lub inną kryptowalutą
h. Blockchain, DLT a pieniądz elektroniczny
 
4. Trwały nośnik z technologią blockchain
a. Pojęcie trwałego nośnika
b. Technologia blockchain a trwały nośnik
c. Sposób zapisania dokumentu na trwałym nośniku
d. Doręczenie dokumentu na trwałym nośniku opartego o blockchain
 
5. „Inteligentne kontrakty” („smart contract”). 
a. Ujęcie doktrynalne i legalne
b. Pojęcie
c. Podział
d. Token w „inteligentnych kontraktach”
e. „Inteligentne kontrakty” jako prawo prywatne
f. Lex mercatopria, arbitraż a “inteligentne kontrakty”. 
 
6. Przyszłość rozwiązań blockchain w regulacjach prawnych.
a. Wirtualna spółka z o.o. oparta o blockchain
b. Regulacje maltańskie
c. Inżyniera prawa
d. Rezolucja Parlamentu Europejskiego dotycząca DLT i technologii blockchain.
 
  28 marca (czwartek)
16.00 – 21.00
19.00 – 21.00
Zakwaterowanie
Kolacja
 
 
  29 marca (piątek)
7.00 – 9.00 Śniadanie
9.00 – 10.45 Geneza, zakres i cel zmian postępowania cywilnego. Zmiany w zakresie kosztów sądowych. Zmiany w zakresie właściwości rzeczowej i miejscowej sądów. Badanie właściwości przez sąd z urzędu. Zmiany w zakresie składu sądu.
10.30 – 10.45 Przerwa kawowa
10.45 – 13.00 Przesłanki wyłączenia sędziego. Zmiana kompetencji referendarzy sądowych. Czynności poprzedzające rozprawę. Postępowanie przygotowawcze. Komunikacja sądu ze stronami (wskazówki i pouczenia).
13.00 – 15.00 Obiad
15.00 – 16.30 Wzajemne doręczanie pism przez pełnomocników w toku procesu. Postępowanie zabezpieczające. Pozew wzajemny i zarzut potrącenia. Interwencja uboczna. Rejestracja posiedzenia przez strony postępowania.
16.30 – 16.45 Przerwa kawowa
16.45 – 18.30 Zmiany w postępowaniu dowodowym. Zgłaszanie zastrzeżeń do protokołu – zmiany terminu ich zgłaszania. Prekluzja dowodowa. Przeciwdziałanie nadużywaniu prawa procesowego. Postanowienia wpadkowe wydawane w toku procesu.
20.30 Kolacja integracyjna
 
  30 marca (sobota)
7.00 – 9.00 Śniadanie
9.00 – 10.30 Nowe zasady ogłaszania i uzasadniania wyroków. Postępowanie apelacyjne. Postępowanie zażaleniowe. Usprawnienie postępowania cywilnego. Postępowanie uproszczone. Postępowanie nakazowe i upominawcze. Elektroniczne postępowanie upominawcze. Postępowanie w sprawach gospodarczych.
10.30 – 10.45 Przerwa kawowa
10.45 – 13.00 Blockchain i DLT w gospodarce cyfrowej. Blockchain podstawowe pojęcia
13.00 – 15.00 Obiad
15.00 – 16.30 Blockchain w finansach. Trwały nośnik z technologią blockchain.
16.30 – 16.45 Przerwa kawowa
16.45 – 18.00 „Inteligentne kontrakty” („smart contract”). Przyszłość rozwiązań blockchain w regulacjach prawnych.
19.00 – 21.00 Kolacja
 
  31 marca (niedziela)
7.00 – 11.00
7.00 – 12.00
 
Śniadanie
Wyjazd uczestników szkolenia
Aby dokonać rejestracji należy przygotować plik z potwierdzeniem przelewu

E-rejestracja:
Czas przyjęcia wniosku: ok. 1 godziny
(zalecane)