Temat szkolenia: Ochrona europejskich praw podstawowych w działaniu – formułowanie wniosków o wniesienie pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) z wykorzystaniem Karty Praw Podstawowych UE

Termin: 17.10.2019
Miejsce: Krajowa Rada Radców Prawnych, Aleje Ujazdowskie 18 lok. 4 104, I-sza klatka po lewej w bramie, III piętro.
Wykładowcy: Mirosław Wróblewski - radca prawny

Pozostało 9 miejsc


Opis szkoleni:

Jednym z podstawowych zadań profesjonalnych pełnomocników prawnych jest skuteczna ochrona praw klientów  przed ich naruszeniem ze strony innych osób oraz organów władzy państwowej. W niektórych sytuacjach krajowe regulacje prawne nie są wystarczające, by taką ochronę zapewnić bądź też są one sprzeczne z regulacjami prawa Unii Europejskiej. Sytuacje takie mogą dotyczyć osób fizycznych, prawnych, przedsiębiorców. Profesjonalny prawnik będzie wówczas poszukiwać pomocy w ochronie konstytucyjnej bądź międzynarodowej. Jednak biorąc pod uwagę kłopoty z normalnym funkcjonowaniem Trybunału Konstytucyjnego, konieczność wyczerpania drogi prawnej przed skierowaniem skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, coraz częstszym punktem odniesienia dla skutecznej ochrony praw jednostki w Polsce staje prawo Unii Europejskiej i stanowiąca część tego prawa Karta Praw Podstawowych UE (KPP) KPP może być stosowana bezpośrednio, jednak najczęściej wykorzystywanym mechanizmem, sprawiającym, że uzyskuje ona skuteczność prawną, są pytania prejudycjalne kierowane przez krajowe sądy do TSUE. Sąd każdej instancji może skierować takie pytanie z urzędu, jednak właściwie i solidnie przygotowane wnioski o zadanie takiego pytania do TSUE przez profesjonalnego prawnika zwiększają znacznie szansę na skuteczną ochronę praw klientów. Statystyki TSUE wskazują zaś, że KPP coraz częściej powoływana jest w sprawach prejudycjalnych przez sądy i sam Trybunał.
 1. Wprowadzenie – Karta Praw Podstawowych UE
 1. Zasady i prawa zawarte w KPP; struktura KPP
 2. Zakres związania Kartą i obszar jej zastosowania
 3. Wykładnia KPP
 4. Związki KPP z prawem krajowym i międzynarodowym
 1. Pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE
 1. Rola postępowania prejudycjalnego w zapewnieniu pełnej skuteczności prawa UE
  i praw jednostek
 2. Skierowanie pytania prejudycjalnego – podstawy, podmioty uprawnione, przesłanki
 3. Sytuacje, kiedy należy wnioskować o zadanie pytania prejudycjalnego
 1. Formułowanie wniosków o zadanie pytania prejudycjalnego
 1. Instrukcja dla stron wnoszących o zadanie pytania prejudycjalnego
 2. Przykłady skutecznych wniosków o zadanie pytania prejudycjalnego
 3. Przykłady z polskiej praktyki
 1. Studia przypadków – wnioski i zadanie pytań prejudycjalnych z wykorzystaniem KPP (case-studies)
 1. Swobody przepływu towarów, usług i przedsiębiorczości
 2. Kwestia niezależności sądów i niezawisłości sądów dla należytego rozpatrzenia sprawy sądowej
 3. Obszary zastosowania KPP – na podstawie wcześniejszej analizy oczekiwań zebranych od uczestników szkolenia
 
Udział w szkoleniu pozwoli na uzyskanie podstaw teoretycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności formułowania wniosków o zadanie pytania prejudycjalnego przez sąd, poznanie orzecznictwa prejudycjalnego Trybunału Sprawiedliwości oraz sytuacji prawnych, w których mechanizm ten umożliwia skuteczną ochronę praw jednostki.

E-rejestracja:
Czas przyjęcia wniosku: ok. 1 godziny
(zalecane)