Temat szkolenia: 1. KPA - wybrane zagadnienia z uwzględnieniem problematyki COVID-19 - dr Marcin Adamczyk 2. Biochemia nieporozumień i konfliktów. O wpływie myśli na reakcje i zachowania - prof. nadzw. dr hab. n. hum. Anita Frankowiak.

Termin: 21.10 - 24.10.2021
Miejsce: Hotel Mercure Kasprowy ul. Szymaszkowa, 34-500 Zakopane
Wykładowcy: dr Marcin Adamczyk, prof. nadzw. dr hab. n. hum. Anita Frankowiak

Brak miejsc


Fundacja Radców Prawnych „Subsidio venire” we współpracy z  Krajową Izbą Radców Prawnych zapraszają radców prawnych na szkolenie. 

Szkolenie obejmuje 20 godzin szkoleniowych i daje 40 punktów liczone do obowiązku doskonalenia zawodowego.

Warunkiem otrzymania zaświadczenia po szkoleniu jest podisanie listy obecności, udostępnionej podczas szkolenia.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 1440 zł.

Koszt uczestnictwa obejmuje szkolenie, zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych oraz wyżywienie od kolacji w dniu 21.10.2021 r. do śniadania w dniu 24.10.2021 r.

Osoby zainteresowane zakwaterowaniem w pokoju dwuosobowym z innym uczestnikiem, proszone są o umieszczenie tej informacji w zakładce "UWAGI".

Nie rezerwujemy pokoi jednoosobowych. W przypadku zainteresowania noclegiem w pokoju jednoosobowym prosimy o kontakt wyłącznie z hotelem.

Liczba miejsc ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

W szkoleniu mogą brać udział tylko radcowie prawni.

Zgłoszenia
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone w formie elektronicznej na obowiązującym formularzu karty zgłoszeniowej.
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
Zgłoszenia prosimy kierować elektronicznie w aktualnie obowiązującym systemie. 
 
Wpłaty
Wymagany tytuł wpłaty: Zakopane 21-24.10.2021 Imię Nazwisko uczestnika.
Wpłaty na konto Fundacji Radców Prawnych „Subsidio venire” w BGŻ BNP Paribas 20 1750 0012 0000 0000 3860 3027

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu, potwierdzona mailowo pod adresm szkolenia@kirp.pl, jest możliwa najpóźniej na 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.
Kontakt telefoniczny: +48 667 141 716 lub mailowy: szkolenia@kirp.pl.

UWAGA! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany w zakresie terminu oraz programu szkolenia. W takich sytuacjach odpowiednią informację przekażemy za pośrednictwem strony głównej szkolenia https://szkolenia.kirp.pl. 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu wydarzenia lub jego całkowitego odwołania, wprowadzenia zaostrzonych rygorów bezpieczeństwa sanitarnego w szczególności z uwagi na zagrożenie wynikające z obowiązującego stanu epidemii SARS-CoV-2. 

W związku ze stanem epidemii, uczestnicy szkolenia są zobowiązani do przestrzegania w trakcie jej trwania wszelkich obowiązujących wymogów sanitarnych określonych obowiązującymi przepisami prawa a także do zaopatrzenia się w niezbędne artykuły ochronne oraz środki dezynfekcyjne. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestnictwa szkolenia
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Radców Prawnych „Subsidio venire” we współpracy z Krajową Izbą Radców Prawnych (dalej „KIRP”) z siedzibą w Warszawie Al. Ujazdowskie 18 lok. 4, 00-478 Warszawa. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@kirp.pl lub listownie, na adres siedziby administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

  - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgody, wyrażonej każdorazowo na cele określone w treści zgody, np. zgody na przesyłanie informacji marketingowej;
  - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj., przetwarzanie jest niezbędne w celu zawarcia i  wykonania umowy pomiędzy Panią/Panem, dotyczącej organizacji odpłatnego szkolenia;
  - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  tj. w celu rozliczenia płatności, prowadzenia sprawozdawczości finansowej;
  - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności prowadzenia i weryfikacji listy uczestników szkolenia, wystawienia zaświadczenia o uczestniczeniu w szkoleniu wraz z podaniem punktów szkoleniowych, bieżącej komunikacji, dokumentowania wydarzenia w postaci zdjęć, zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania, dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa lub okres przedawnienia roszczeń. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody, przetwarzanie będzie się odbywało do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie organy i podmioty określone w przepisach prawa (np. sądy). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:  Ośrodki, w których będą organizowane szkolenia oraz właściwa okręgowa izba radców prawnych, której członkiem jest Pani/Pan jako uczestnik szkolenia.

6. Krajowa Izba Radców Prawnych, której członkiem jest uczestnik szkolenia Pani/ Pana dane osobowe w postaci wizerunku i głosu zawartego na zdjęciach oraz filmach z wydarzenia mogą zostać upublicznione nieograniczonemu kręgowi odbiorców poprzez publikację na stronie internetowej www.kirp.pl, w social mediach administrowanych przez KIRP, zamieszczenie wizerunku w wydawnictwach KIRP oraz materiałach promocyjnych i informacyjnych KIRP.

7. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia i realizacji umowy, uczestniczenia w szkoleniu. Niepodanie danych uniemożliwia dokonanie zgłoszenia, zawarcie i realizację umowy. Podanie nieprawdziwych danych wiąże się z odpowiedzialnością określoną w odpowiednich przepisach.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

9. Administrator nie będzie przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w celu podejmowania automatycznych decyzji (w tym również w formie profilowania) wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób mających na Panią/Pana istotny wpływ.

10. Przysługują Pani/Panu prawa: do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w granicach określonych w art. 15-22 RODO.

11. Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.KPA - wybrane zagadnienia z uwzględnieniem problematyki COVID-19:

1. Prowadzenie postępowania administracyjnego po 5 października 2021 r.:
   - jakie zmiany w K.p.a. wchodzą w życie 5 października 2021 r.,
   - pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego,
   - nowe zasady liczenia terminów załatwienia sprawy,
   - ponaglenie po zmianach,
   - data wszczęcia postępowania na żądanie strony wniesionego drogą elektroniczną,
   - zasady składania pism w postępowaniu administracyjnym.

2. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego:
   - jak prawidłowo przygotować pierwsze pouczenie wysyłane stronom przy wszczęciu postępowania administracyjnego,
   - obowiązki organu przy wszczęciu postepowania administracyjnego.

3. Doręczenie wraz z doręczeniem elektronicznym:
   - zasady doręczania pism administracyjnych obecnie (dlaczego organ źle doręcza) i po zmianach (zmiany w rozdziale 8 K.p.a., art. 39-46, w tym):
   - nowa filozofia doręczeń w K.p.a.,
   - publiczna usługa hybrydowa i jej wpływ na postępowanie administracyjne,
   - usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
   - korzystanie przez organ prowadzący postępowanie z bazy adresów elektronicznych,
   - zmiany przepisów w K.p.a. dotyczące doręczeń w związku z wejściem w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych – uwagi praktyczne.

4. Zmiany prawa związane z pandemią Covid-19 a K.p.a. (zagadnienia wybrane):
   - problemy z doręczeniem w czasie pandemii (czy organ administracji publicznej doręczał
   - prawidłowo w czasie pandemii, co się doręczyło 19 września 2020 r.,),
   - możliwość działania organu administracji w czasie pandemii,
   - przekroczenie terminu a obowiązki organu,
   - zrzeczenie się prawa do 10 K.p.a.

5. Notatka a adnotacja - praktyczne znaczenie procesowe.

6. Najczęstsze podstawy prawne uchylania decyzji administracyjnej.

7. Praktyczne znaczenie art. 220 K.p.a. – co organ administracji publicznej musi zgromadzić sam?

8. Zaświadczenie o „ostateczności decyzji”.

9. Upoważnienie w K.p.a. – skąd się biorą błędy i jakie są i ich konsekwencje.

10. Pytania / dyskusja / konsultacje.  21 października (czwartek)
16.00 – 22.00
19.00 – 21.00
Zakwaterowanie
Kolacja
 
  22 października (piątek)
7.00 – 9.00 Śniadanie
9.00 – 11.00 Szkolenie - dr Marcin Adamczyk
11.00 – 11.15 Przerwa kawowa
11.15 – 13.15 Szkolenie - dr Marcin Adamczyk
13.15 – 15.15 Obiad
15.15 – 16.45 Wykład / konsultacje z Wykładowcą - dr Marcin Adamczyk
16.45 – 17.00 Przerwa kawowa
17.00 – 19.00 Wykład - prof. nadzw. dr hab. n. hum. Anita Frankowiak
20.00 Kolacja integracyjna
 
  23 października (sobota)
7.00 – 9.00 Śniadanie
9.00 – 11.00 Szkolenie - dr Marcin Adamczyk
11.00 – 11.15 Przerwa kawowa
11.15 – 13.15 Szkolenie - dr Marcin Adamczyk
13.15 – 15.15 Obiad
15.15 – 16.45 Wykład / konsultacje z Wykładowcą - dr Marcin Adamczyk
16.45 – 17.00 Przerwa kawowa
17.00 – 19.00 Wykład - prof. nadzw. dr hab. n. hum. Anita Frankowiak
20.00 Kolacja pożegnalna
 
  25 paździenika (niedziela)
7.00 – 11.00
7.00 – 12.00
Śniadanie
Wyjazd uczestników
Aby dokonać rejestracji należy przygotować plik z potwierdzeniem przelewu

E-rejestracja:
Czas przyjęcia wniosku: ok. 1 godziny
(zalecane)