Temat szkolenia: Zmiany w prawie pracy w 2022r. m.in. wynikające z wdrożenia dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów i dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej.

Termin: 25.08.2022
Miejsce: Webinarium: 25 sierpnia 2022 r. godz. 18.00 - 20.30
Wykładowcy: SSO Andrzej Kurzych

Pozostało 153 miejsc


Zapraszamy na webinarium.

Uczestnik po rejestracji na szkolenie otrzyma oddzielnym emailem link służący do dołączenia do webinarium. Do uczestnictwa w webinarium niezbędna jest instalacja programu Zoom do pobrania z https://zoom.us/download#client_4meeting

Webinarium adresowane jest tylko do radców prawnych i jest realizacją Uchwały Nr 209/X/2020 KRRP z dnia 24 października 2020 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.


Webinarium obejmuje 135 minut i daje 6 punktów liczone do obowiązku doskonalenia zawodowego.

Za udział w webinarium nie wystawiamy zaświadczeń. Informacja o punktach szkoleniowych zostanie przesyłana do Okręgowych Izb Radców Prawnych w ciągu 14 dni od daty szkolenia.


Uczestnictwo w webinarium jest bezpłatne.

Link do spotkania zostanie wysłany na maila, złożonego przy rejestracji w dn. 25.08.2022 r. do godz. 14.00.

Liczba miejsc ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli zostanie złożone w formie pisemnej na obowiązującym formularzu karty zgłoszeniowej
Zgłoszenia prosimy kierować elektronicznie w aktualnie obowiązującym systemie.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.
Kontakt telefoniczny: +48 667 141 716 lub mailowy: szkolenia@kirp.pl;

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestnictwa szkolenia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Krajowa Izba Radców Prawnych (dalej „KIRP”) z siedzibą przy ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@kirp.pl lub listownie, na adres siedziby administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

  - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgody, wyrażonej każdorazowo na cele określone w treści zgody, np. zgody na przesyłanie informacji marketingowej;
  - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj., przetwarzanie jest niezbędne w celu zawarcia i  wykonania umowy pomiędzy Panią/Panem, dotyczącej organizacji odpłatnego szkolenia;
  - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  tj. w celu rozliczenia płatności, prowadzenia sprawozdawczości finansowej;
  - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności prowadzenia i weryfikacji listy uczestników szkolenia, wystawienia zaświadczenia o uczestniczeniu w szkoleniu wraz z podaniem punktów szkoleniowych, bieżącej komunikacji, dokumentowania wydarzenia w postaci zdjęć, zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania, dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa lub okres przedawnienia roszczeń. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody, przetwarzanie będzie się odbywało do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie organy i podmioty określone w przepisach prawa (np. sądy). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:  Ośrodki, w których będą organizowane szkolenia oraz właściwa okręgowa izba radców prawnych, której członkiem jest Pani/Pan jako uczestnik szkolenia.

6. Krajowa Izba Radców Prawnych, której członkiem jest uczestnik szkolenia Pani/ Pana dane osobowe w postaci wizerunku i głosu zawartego na zdjęciach oraz filmach z wydarzenia mogą zostać upublicznione nieograniczonemu kręgowi odbiorców poprzez publikację na stronie internetowej www.kirp.pl, w social mediach administrowanych przez KIRP, zamieszczenie wizerunku w wydawnictwach KIRP oraz materiałach promocyjnych i informacyjnych KIRP.

7. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia i realizacji umowy, uczestniczenia w szkoleniu. Niepodanie danych uniemożliwia dokonanie zgłoszenia, zawarcie i realizację umowy. Podanie nieprawdziwych danych wiąże się z odpowiedzialnością określoną w odpowiednich przepisach.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

9. Administrator nie będzie przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w celu podejmowania automatycznych decyzji (w tym również w formie profilowania) wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób mających na Panią/Pana istotny wpływ.

10. Przysługują Pani/Panu prawa: do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w granicach określonych w art. 15-22 RODO.

11. Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
E-rejestracja:

Webinarium adresowane jest tylko do radców prawnych

Czas przyjęcia wniosku: ok. 1 godziny
(zalecane)