Najczęściej zadawane pytania

1. Czy w przypadku braku miejsc na dane szkolenie mogę dokonać zgłoszenia na listę rezerwową?

Centrum Szkolenia Ustawicznego Krajowej Izby Radców Prawnych (CSU) jako organizator szkoleń nie tworzy list rezerwowych. Jednakże, jeżeli liczba osób zainteresowanych danym szkoleniem jest większa od liczby miejsc, osoby, którym nie udało się zakwalifikować w ustalonym terminie, mają pierwszeństwo w dodatkowej kwalifikacji na miejsca zwolnione przed terminem szkolenia.

2. Czy możliwe jest zabranie na szkolenie osoby towarzyszącej, która nie będzie uczestniczyć w zajęciach?

Tak, jest to możliwe. W tym celu należy skontaktować się bezpośrednio z ośrodkiem szkoleniowym/hotelem. Każdy ośrodek/hotel ustala indywidualnie wysokość odpłatności, którą osoba towarzysząca winna zapłacić.

Uczestnik szkolenia uiszcza opłatę za standardowe uczestnictwo.

3. Czy jest możliwość rezerwacji pokoju jednoosobowego?

Jeżeli w ogłoszeniu na dane szkolenie oferowane są pokoje jednoosobowe, należy zarezerwować je zgodnie z zaleceniami w nim zawartymi. W przypadku gdy w ogłoszeniu nie ma oferty takich pokoi, należy skontaktować się bezpośrednio z hotelem/ośrodkiem i tam dokonać rezerwacji oraz ustalić kwotę dopłaty uiszczanej hotelowi. Uczestnik dokonuje standardowej opłaty za szkolenie na rachunek bankowy Centrum Szkolenia Ustawicznego Krajowej Izby Radców Prawnych wskazany w ogłoszeniu.

4. Ile punktów szkoleniowych przysługuje za dane szkolenie?

W ogłoszeniu o organizowanej formie doskonalenia zawodowego; szkoleniu wielodniowym, szkoleniu jednodniowym, szkoleniu e-learningowym czy zajęciach warsztatowych określana jest łączna liczba punktów szkoleniowych przysługujących za udział. Ilość tych punktów jest ustalana w oparciu o postanowienia § 6 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (zwanego dalej Regulaminem) przyjętego Uchwałą nr 103/IX/2015 KRRP z dnia 11 grudnia 2015 r. (treść na stronie www.kirp.pl). Dla przykładu za udział w szkoleniu organizowanym przez organy samorządu radców prawnych w charakterze słuchacza przysługują 2 pkt. za każdą godzinę tzw. lekcyjną, natomiast w charakterze wykładowcy 4 punkty szkoleniowe. Za udział w szkoleniach organizowanych przez inne podmioty niż organy samorządu radców prawnych przysługuje mniejsza o 50 % liczba punktów szkoleniowych.

5. Czy mogę złożyć zgłoszenie kilku osób w jednym formularzu?

Nie, każda z osób powinna być zgłoszona na oddzielnym formularzu.

6. Czy za uczestnictwo w szkoleniach, których organizatorem nie były organy samorządu radców prawnych można uzyskać punkty szkoleniowe?

Tak, stosownie do § 12 ust. 1 Regulaminu organizatorami form doskonalenia zawodowego, za które przysługują punkty szkoleniowe, oprócz organów samorządu radców prawnych mogą być: inne samorządy zawodowe prawników, uniwersytety i szkoły wyższe, krajowe i międzynarodowe organizacje zrzeszające prawników, podmioty organizujące szkolenia dla zatrudnionych lub współpracujących z nimi radców prawnych, podmioty specjalizujące się w organizacji form doskonalenia zawodowego dla prawników. Uczestnicy takich szkoleń, w celu uzyskania punktów szkoleniowych powinni przedłożyć we właściwej dla siebie okręgowej izbie radców prawnych dokument potwierdzający fakt uczestnictwa, tematykę, liczbę godzin oraz liczbę uzyskanych punktów szkoleniowych.

7. Jaką liczbę punktów szkoleniowych musi zdobyć radca prawny w każdym cyklu szkoleniowym, aby został wypełniony obowiązek doskonalenia zawodowego?

Zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu obowiązek doskonalenia zawodowego uważa się za wypełniony, jeżeli w każdym cyklu szkoleniowym radca prawny uzyska minimalną liczbę 40 punktów szkoleniowych. Cykle szkoleniowe określa Krajowa Rada Radców Prawnych. Obecnie jest realizowany cykl szkoleniowy obejmujący lata 2015 – 2017.