Szkolenia: tematyka i zasady uczestnictwa

Trwa cykl szkoleniowy na lata 2018-2020.

Informacja o zasadach naboru i warunkach uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych

Zasady i warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych Krajowej Rady Radców Prawnych w roku szkoleniowym 2018 zostały określone w uchwale Nr 65/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie Planu pracy Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych na rok szkoleniowy 2018 oraz zasad kwalifikacji uczestników poszczególnych form doskonalenia zawodowego. Zgodnie z postanowieniami tej uchwały w roku szkoleniowym 2018 obowiązują następujące zasady:

1) O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność zgłoszeń dokonanych na formularzach zgłoszeniowych przesłanych do Centrum drogą elektroniczną.
2) W jednym roku szkoleniowym radca prawny nie może uczestniczyć w więcej niż dwóch ogólnopolskich szkoleniach wielodniowych, chyba że zakwalifikuje się nie wcześniej niż na dwa tygodnie przed terminem danego szkolenia jeżeli będą wolne miejsca lub w miejsce osób, które zrezygnowały.
3) W razie ustalenia parytetów miejsc dla poszczególnych okręgowych izb pierwszeństwo w ich otrzymaniu mają radcowie prawni z tych izb. Termin do skorzystania z prawa pierwszeństwa określany jest przez Centrum w ogłoszeniu o organizowanej formie szkoleniowej. Po upływie tego tenninu na wolne miejsca dokonuje się kwalifikacji uczestników według zasady określonej w pkt. 1.
4) Po zakończeniu kwalifikacji Centrum odrębnie zawiadomi każdego uczestnika drogą elektroniczną na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym. W zawiadomieniu podane zostaną: miejsce, termin, program szkolenia oraz jego koszt.
5) Każdy z uczestników jest zobowiązany uiścić należną opłatę za udział w formie doskonalenia zawodowego w terminie określonym w ogłoszeniu.
6) Uczestnik może zrezygnować z udziału w szkoleniu bez żadnych ujemnych skutków najpóźniej na 14 dni przed terminem jego rozpoczęcia informując o tym Centrum w formie elektronicznej lub pisemnej. W razie późniejszej rezygnacji w przypadku braku zainteresowanych udziałem w tym szkoleniu uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.