CENTRUM SZKOLENIA USTAWICZNEGO RADCÓW PRAWNYCH
centrum.szkolenia@kirp.pl

TEMAT:      Kara umowna w świetle aktualnego orzecznictwa sądów powszechnych i Sądu Najwyższego.

MIEJSCE:  Webinarium: 9 grudnia 2021 r. godz. 18.00 - 20.30

TERMIN:    09.12.2021

1.DANE UCZESTNIKA
Imię
Nazwisko
Symbol i numer wpisu
Izba
2. DANE KONTAKTOWE
Telefon
E-mail
3. DANE DO FAKTURY/RACHUNKU
Rodzaj dokumentu potwierdzającego płatność:
Faktura
Rachunek
Nazwa firmy lub imię i nazwisko płatnika
NIP
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Miejscowość
Poczta
Kod pocztowy
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Miejscowość
Poczta
Kod pocztowy
4. ADRES KORESPONDENCYJNY
Taki sam, jak podany wyżej:
Tak
Nie
Nazwa firmy lub imię i nazwisko
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Miejscowość
Poczta
Kod pocztowy
5. WPŁATA
Załączam kopię wpłaty
3 . UWAGI
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź - "O szkoleniu dowiedziałem się: "
ze strony kirp.pl
ze strony internetowej OIRP
od znajomego radcy prawnego
z miesięcznika Radca Prawny
inne